Natječaji

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Natječaj vrijedi od: 20.02.2023.
Natječaj vrijedi do: 28.02.2023.

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece,odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema, odnosno Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN br.10/97 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji mjesec dana od dana objave Natječaja)
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) i poveznici:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr), a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)


Radno mjesto: RAVNATELJ/ICA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Natječaj vrijedi od: 30.01.2023.
Natječaj vrijedi do: 07.02.2023.

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece,odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema, odnosno Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN br.10/97 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji mjesec dana
od dana objave Natječaja)
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članka 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.
stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu
dobrobiti djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj
121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) i
poveznici:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: Ministarstvo hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr), a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
potražiti na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)